Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DZIEJE KULTURY POLSKIEJ

 • Cykl dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1986-1993
 • Gatunek:
  Film oświatowy

SŁOWIAŃSKI ŚWIT. POCZĄTKI POLSKI

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1986
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film oświatowy
 • Barwny, 48 min

Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie Polski - znaleziska w jaskiniach - Ciemnej, Mamutowej, Oblazowej i innych. Osiedlanie się ludności pochodzenia celtyckiego na terenach południowej Polski, ślady Hunów i Rzymian. Kształtowanie się wspólnot plemiennych, ślady kultur łużyckiej, wielkopolskiej i innych. Wierzenia pogańskie Słowian. Prześledzenie rodowodu Mieszka I na podstawie kronik Galla Anonima. Na temat najdawniejszej historii Polski wypowiadają się: prof. Stanisław Urbańczyk, Bogusław Gediaga, Jerzy Szydłowski, Zenon Woźniak, Mirosław Pietrzak.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

KORONA PIERWSZYCH PIASTÓW

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1988
 • Gatunek:
  Film oświatowy
 • Barwny, 56 min

Na tle bardzo skomplikowanych i trudnych często do odtworzenia i weryfikacji faktów historycznych, dotyczących powstającego państwa pierwszych Piastów, pokazany został dorobek kultury materialnej i duchowej żyjących wtedy Polaków. To oni stworzyli podstawy i wyznaczyli kierunki późniejszej drogi cywilizacyjnego rozwoju Polski. Realizator podkreślił szczególną rolę, jaką odegrał Kościół katolicki w tworzeniu organizmu politycznego i dóbr kultury, a także budowaniu mocnej pozycji w chrześcijańskiej Europie. Film pokazuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z lat 966-1076, znajdując dla ich przedstawienia bardzo atrakcyjną formę artystyczną.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

KRZYWOUSTY I JEGO SYNOWIE

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1989
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film oświatowy
 • Barwny, 61 min

Historia państwa polskiego za panowania Władysława Hermana i jego następcy Bolesława Krzywoustego. Polska XII wieku, jej kultura, architektura i sztuka. Wojna z cesarzem Henrykiem V i obrona Głogowa oraz bitwa na Psim Polu. Konflikt braci Zbigniewa i Bolesława oraz pielgrzymka pokutna Krzywoustego na Węgry. Fundacje Krzywoustego. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Testament Bolesława Krzywoustego. Konflikt Władysława II z Piotrem Włostowicem. Książęta dzielnicowi i ich rządy.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

KRÓLESTWO BEZ KORONY

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1990
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film oświatowy
 • Barwny, 56 min

Za Krzywoustego i jego następców sztuka romańska w Polsce, osiągnęła szczyt. W odniesieniu do tego okresu używa się nieraz określenia - romański renesans. Powstało wiele wspaniałych dzieł architektury i rzeźby. A jednak Polska wkraczała w XIII wiek rozbita na dzielnice, pozbawiona zwierzchniej władzy królewskiej. W ciągu tego stulecia rozdrobnienie Polski nadal postępowało, pojawiały się jednak próby odzyskania korony Królestwa, straconej po śmierci Bolesława Śmiałego. Następują początki architektury gotyckiej. Mają miejsce wyniszczające najazdy tatarskie. Koronacja Wacława II czeskiego na króla Polski.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

KONIEC DYNASTII

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1991
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film oświatowy
 • Barwny, 56 min

W kraju trwała walka o koronę, prowadzona przez Władysława Łokietka. Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków stało się przyczyną zajęcia przez nich całego Pomorza Gdańskiego i odepchnięcia Polski od Bałtyku na całe półtora wieku. W Krakowie wybuchł przeciw Łokietkowi bunt niemieckiego wójta Alberta, który jednak szybko stłumiono. W roku 1320 nastąpiła koronacja Władysława Łokietka, stanowiąc koniec rozbicia dzielnicowego Polski. Narasta również konflikt Polski z Zakonem Krzyżackim, czego wynikiem jest zwycięska bitwa Płowcami. Po śmierci króla rządy obejmuje jego syn Kazimierz Wielki. Następują lata spokoju, szybkiego wzrostu gospodarczego i kulturalnego. Powstają liczne fundacje królewskie...

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ I. 1370-1434

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1988
 • Gatunek:
  Film historyczny, Dokument inscenizowany
 • Barwny, 64 min

Historia państwa Polskiego za panowania drugiej z kolei dynastii panującej - Jagiellonów. Jej założyciel Władysław Jagiełło uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców polskich. Od czasu powołania na tron polski, Jagiełło gros czasu i sił poświęcał sprawom Polski. Poprzez rozsądny kompromis potrafił zneutralizować separatyzm litewsko-ruski oraz ułożyć się z bratem stryjecznym i początkowo rywalem - Witoldem, czyniąc z niego lojalnego i cennego współpracownika. W życiu osobistym bezpośredni i prosty. Wielki autor i zwycięzca spod Grunwaldu, gdzie złamana została potęga Zakonu Krzyżackiego w 1410 roku. Pozostawił po sobie Władysław Jagiełło związek dwóch państw jeszcze niespójny, ale zaliczający się do pierwszych potęg Europy. Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów, z której panowaniem związane są czasy największej świetności Korony Królestwa Polskiego.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ II. 1444-1492

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1988
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film oświatowy
 • Barwny, 60 min

Historia państwa polskiego za panowania drugiej z kolei dynastii panującej - Jagiellonów. Po śmierci króla Władysława Jagiełły następuje krótki epizod rządów jego syna Władysława zwanego Warneńczykiem. Po jego śmierci tron obejmuje Kazimierz Jagiellończyk. Następuje dalszy wzrost znaczenia militarnego i gospodarczego, a także kulturalnego Rzeczypospolitej w Europie. Po śmierci tego wybitnego władcy rządy przechodzą w ręce jego syna Jana Olbrachta, za panowania którego ukształtował się ostatecznie sejm Rzeczypospolitej. Na ostatnich latach jego panowania zaciążyła nieudana wyprawa przeciw Turkom, zakończona klęską. Stąd wzięło się powiedzenie: "Za króla Olbrachta wyginęła szlachta".

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ III. 1500-1548

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1991
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film oświatowy
 • Barwny, 53 min

Lata 1500 - 1548 przypadają na okres panowania króla Zygmunta Starego. Panowanie tego króla, to nieomal jedna czwarta całej epoki jagiellońskiej. Ze wszystkich braci, on jeden dożył średniego wieku nie mając korony, mitry ani purpury kardynalskiej. Był księciem bez ziemi i ze skąpymi środkami utrzymania. A o grosz w kasie olbrzymiego państwa było coraz trudniej. A jednak to właśnie na okres jego panowania, przypada okres narodzin renesansu w Polsce, wiekopomne odkrycie Mikołaja Kopernika oraz bunt Gdańska i odwet króla na jego przywódcach. Również dalszy rozkwit [potęgi i znaczenia Rzeczypospolitej, jej kultury i sztuki w XVI wieku. Tworzy Mikołaj Rej i Andrzej Frycz Modrzewski. Zygmunt Stary panował 42 lata. Zmarł w Krakowie dnia 1 kwietnia 1548 roku w niedzielę wielkanocną. Wraz z jego śmiercią, blednie wielka gwiazda królowej Bony z rodu Sforzów.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Varia
pokaż

JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ IV. 1548-1572

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1991
 • Gatunek:
  Film oświatowy
 • Barwny, 53 min

Lata 1548 - 1572 przypadają na okres panowania króla Zygmunta Augusta, ostatniego z wielkiej dynastii Jagiellonów. Potajemne małżeństwo Zygmunta z Barbar ą Radziwiłłówną, przyniosło jak najgorsze tego skutki. Barbara zmarła na raka w następnym roku po koronacji. W Polsce ma miejsce Reformacja, a król Zygmunt August zawiera już trzecie małżeństwo; z Katarzyną Habsburżanką. Ma też miejsce wyjazd z Polski królowej Bony, a potem jej rychła i tragiczna śmierć w Bari. Ma miejsce też doniosły akt polityczny, jakim jest Unia lubelska i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niestety, bezpotomna śmierć ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta następuje 7 lipca 1572 roku w Knyszynie, będąc zarazem końcem tej potężnej dynastii. Polska XVI wieku była ceniona w Europie, jako kraj rozległy, ludny i zasobny. Była państwem o dużym autorytecie międzynarodowym. Nie bez podstaw okres panowania dynastii ostatnich Jagiellonów, nazywa się "złotym wiekiem" państwa polskiego.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Varia
pokaż

MIĘDZY ZŁOTYM A SREBRNYM WIEKIEM

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1992
 • Gatunek:
  Film oświatowy
 • Barwny, 35 mm, 56 min

W roku 1572 wraz z bezpotomną śmiercią króla Zygmunta Augusta, kończyło się panowanie dynastii Jagiellonów. Kończyły się też czasy pokoju. Nadchodziły lata wojen z Moskwą, Szwecją i Turcją. Rzeczpospolita Obojga Narodów była nadal państwem potężnym i znaczącym w kulturze europejskiej. Koniec Jagiellonów nie oznaczał końca Złotego Wieku. Jan Kochanowski miał dopiero napisać "Treny", tworzyli poeci: Sebastian Grabowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński. Powoli zmieniały się upodobania, styl życia, gusta artystyczne. W sztuce manieryzm zdobywał przewagę nad renesansem, do głosu dochodził już barok. Nadszedł czas królów elekcyjnych: w 1574 koronowany został Henryk Walezy, który jednak po czterech miesiącach uciekł do Francji. Królem okrzyknięto Annę Jagiellonkę, dając jej za męża kandydata z Siedmiogrodu - Stefana Batorego. Jednym z największych ludzi tego okresu był hetman wielki koronny Jan Zamoyski. W 1587 roku, tron Polski objął Zygmunt III ze szwedzkiej dynastii Wazów. Za jego panowania przypada przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Zapowiadała się nowa epoka w dziejach polskiej kultury, nazywana niekiedy "wiekiem srebrnym".

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 02:14:20
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl